Monday, November 29, 2010

การศึกษา


         การศึกษาในปัจจุบัน มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก
เราจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันทุกคนค้นคว้าเพื่อหาความรู้ให้กับตนเองในหลากหลายรูปแบบ
อาทิเช่น การศึกษาในสถาบันการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ
และการศึกษาด้วยตนเอง
        ไม่ว่าเป็น การอ่านหนังสือด้วยตนเอง การสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ การสื่อทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทางใดก็สามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  และทางศูนย์การศึกษาEducation Center ที่จะคอยให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
  1. การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สำหรับบุคคล ที่ไม่มีเวลา หรือ  บุคคลที่ำทำงาน
  2. การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้จริง
  3. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรมพนักงาน การสัมนา ตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยทีมงานและคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Monday, November 29, 2010

การศึกษา

         การศึกษาในปัจจุบัน มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก
เราจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันทุกคนค้นคว้าเพื่อหาความรู้ให้กับตนเองในหลากหลายรูปแบบ
อาทิเช่น การศึกษาในสถาบันการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ
และการศึกษาด้วยตนเอง
        ไม่ว่าเป็น การอ่านหนังสือด้วยตนเอง การสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ การสื่อทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทางใดก็สามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  และทางศูนย์การศึกษาEducation Center ที่จะคอยให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
  1. การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สำหรับบุคคล ที่ไม่มีเวลา หรือ  บุคคลที่ำทำงาน
  2. การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้จริง
  3. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรมพนักงาน การสัมนา ตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยทีมงานและคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
>