Tuesday, May 24, 2011

การเรียนหลักสูตรออนไลน์


การเรียนหลักสูตรออนไลน์  ป.ตรี  ป.โท  ทุกสาขา อยู่ที่ไหนๆก็เรียนได้  ไม่ว่าจะในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

การสมัครเรียน

ส่ง อี-เมล์ เพื่อขอรับใบสมัครได้ที่  Education-Center@hotmail.com  หรือ อ.จุฑามณี 081-4995514

ค่าธรรมเนียมต่าง

- ค่าสมัครเรียน 500 บาท เท่านั้น   หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้รับรหัสเพื่อเข้าระบบ  นักศึกษาสามารถเข้าดูราย  ละเอียดต่างๆได้จากหน้ารหัส ของนักศึกษา เช่น ตารางเรียน การเรียน การสอบ   

                - ค่าลงทะเบียนเรียนปกติ  ค่าเรียนวิชาละ 2,010 บาท

- ค่าเทียบโอนหน่วยกิต วิชาละ 500 บาท( จากสถาบันอื่น หรือ  จาก ระดับ ปวส. )

               -  นักศึกษาที่จบ ม.ปลาย ปวช.ต้องการจบเร็ว สามารถทำเรื่องขอสอบนอกระบบได้
                       ค่าเรียนวิชาละ 3,000บาท (จำนวน 10 วิชา)

ระยะเวลาการศึกษา

- ภายใน 1-3 ปี การสอบ

             -  การสอบจะมีสอบทุกวันอาทิตย์ ของทุกสิ้นเดือน  
           (ภาคการศึกษา 1/2554 เริมเรียน 1/6/2554) 

Saturday, May 21, 2011

ระบบศึกษาทางไกล


มหาวิืทยาลัยพิษณุโลก
กำลังเปิดรับสมัครเรียน ในระดับปริญาตรี ปริญาโท
ผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนระบบออนไลน์ สอนสด

ปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจ (MBA.)
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA.)
 • บริหารการศึกษา (M.Ed.) 
 • ระบบการศึกษาทางไกล-ปริญญาตรี
  การเรียนการสอน
  • นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตำรา เพื่อศึกษาได้เอง
  • มีการสรุปเนื้อหาวิชาให้กับนักศึกษา
  • สามารถเข้าพบอาจารย์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ของ Thai Internet Class
  • วิชาสัมมนาก่อนจบ นักศึกษาจะต้องเข้าั้ห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนด
  ระบบการศึกษาทางไกล-ปริญญาโท
  • เรียนสดกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
  • ต้องเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด (เสาร์หรืออาทิตย์)
  • เข้าเรียนผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ของ Thai Internet Class โดยติดตั้งกล้องและไมโครโฟน

  • สามารถขอใบสมัคร และสอบถามได้ อ.จุฑามณี 081-4995514

Wednesday, January 5, 2011

ถามตอบกันที่ facebook


ถามตอบกันที่  Facebook


http://www.facebook.com/EducationCcenter

Friday, December 31, 2010

สวัสดี ปีใหม่ นักศึกษา ทุกคน


ขอให้มี ความสุข สุดสมหวัง
ขอให้ดี ดุจดัง ปราถนา
ขอให้มี เงินทอง ดั่งธารา
ขอชีวา นำพาความเจริญ

Monday, November 29, 2010

การศึกษา


         การศึกษาในปัจจุบัน มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก
เราจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันทุกคนค้นคว้าเพื่อหาความรู้ให้กับตนเองในหลากหลายรูปแบบ
อาทิเช่น การศึกษาในสถาบันการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ
และการศึกษาด้วยตนเอง
        ไม่ว่าเป็น การอ่านหนังสือด้วยตนเอง การสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ การสื่อทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทางใดก็สามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  และทางศูนย์การศึกษาEducation Center ที่จะคอยให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
  1. การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สำหรับบุคคล ที่ไม่มีเวลา หรือ  บุคคลที่ำทำงาน
  2. การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้จริง
  3. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรมพนักงาน การสัมนา ตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยทีมงานและคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Tuesday, May 24, 2011

การเรียนหลักสูตรออนไลน์

การเรียนหลักสูตรออนไลน์  ป.ตรี  ป.โท  ทุกสาขา อยู่ที่ไหนๆก็เรียนได้  ไม่ว่าจะในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

การสมัครเรียน

ส่ง อี-เมล์ เพื่อขอรับใบสมัครได้ที่  Education-Center@hotmail.com  หรือ อ.จุฑามณี 081-4995514

ค่าธรรมเนียมต่าง

- ค่าสมัครเรียน 500 บาท เท่านั้น   หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้รับรหัสเพื่อเข้าระบบ  นักศึกษาสามารถเข้าดูราย  ละเอียดต่างๆได้จากหน้ารหัส ของนักศึกษา เช่น ตารางเรียน การเรียน การสอบ   

                - ค่าลงทะเบียนเรียนปกติ  ค่าเรียนวิชาละ 2,010 บาท

- ค่าเทียบโอนหน่วยกิต วิชาละ 500 บาท( จากสถาบันอื่น หรือ  จาก ระดับ ปวส. )

               -  นักศึกษาที่จบ ม.ปลาย ปวช.ต้องการจบเร็ว สามารถทำเรื่องขอสอบนอกระบบได้
                       ค่าเรียนวิชาละ 3,000บาท (จำนวน 10 วิชา)

ระยะเวลาการศึกษา

- ภายใน 1-3 ปี การสอบ

             -  การสอบจะมีสอบทุกวันอาทิตย์ ของทุกสิ้นเดือน  
           (ภาคการศึกษา 1/2554 เริมเรียน 1/6/2554) 

Saturday, May 21, 2011

ระบบศึกษาทางไกล

มหาวิืทยาลัยพิษณุโลก
กำลังเปิดรับสมัครเรียน ในระดับปริญาตรี ปริญาโท
ผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนระบบออนไลน์ สอนสด

ปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจ (MBA.)
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA.)
 • บริหารการศึกษา (M.Ed.) 
 • ระบบการศึกษาทางไกล-ปริญญาตรี
  การเรียนการสอน
  • นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตำรา เพื่อศึกษาได้เอง
  • มีการสรุปเนื้อหาวิชาให้กับนักศึกษา
  • สามารถเข้าพบอาจารย์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ของ Thai Internet Class
  • วิชาสัมมนาก่อนจบ นักศึกษาจะต้องเข้าั้ห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนด
  ระบบการศึกษาทางไกล-ปริญญาโท
  • เรียนสดกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
  • ต้องเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด (เสาร์หรืออาทิตย์)
  • เข้าเรียนผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ของ Thai Internet Class โดยติดตั้งกล้องและไมโครโฟน

  • สามารถขอใบสมัคร และสอบถามได้ อ.จุฑามณี 081-4995514

Wednesday, January 5, 2011

ถามตอบกันที่ facebook

ถามตอบกันที่  Facebook


http://www.facebook.com/EducationCcenter

Friday, December 31, 2010

สวัสดี ปีใหม่ นักศึกษา ทุกคน

ขอให้มี ความสุข สุดสมหวัง
ขอให้ดี ดุจดัง ปราถนา
ขอให้มี เงินทอง ดั่งธารา
ขอชีวา นำพาความเจริญ

Monday, November 29, 2010

การศึกษา

         การศึกษาในปัจจุบัน มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก
เราจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันทุกคนค้นคว้าเพื่อหาความรู้ให้กับตนเองในหลากหลายรูปแบบ
อาทิเช่น การศึกษาในสถาบันการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ
และการศึกษาด้วยตนเอง
        ไม่ว่าเป็น การอ่านหนังสือด้วยตนเอง การสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ การสื่อทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทางใดก็สามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  และทางศูนย์การศึกษาEducation Center ที่จะคอยให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
  1. การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สำหรับบุคคล ที่ไม่มีเวลา หรือ  บุคคลที่ำทำงาน
  2. การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้จริง
  3. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรมพนักงาน การสัมนา ตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยทีมงานและคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
>